Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội trong quân đội hiện nay

Thứ tư, 26/09/2018, 21:00 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Không gian mạng) - Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã làm thay đổi bộ mặt của xã hội; internet và mạng xã hội có tầm ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đảng viên, nhân viên, hạ sỹ quan, binh sỹ trong quân đội. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội để tăng cường hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, quân đội…

Ảnh minh họa. Ảnh: Gazetemege.com

Sự chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội đối với quân đội thể hiện ở những nội dung sau: Một là, tập trung chống phá trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Cổ xúy “phi chính trị hóa” quân đội, quân đội phi giai cấp… Bản chất và mưu đồ của chúng là từng bước làm cho quân đội biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới mất sức chiến đấu. Hai là, tập trung phá hoại bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chức năng và nhiệm vụ của quân đội ta. Chúng tăng cường tuyên truyền, đăng tải các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống, bản chất của quân đội. Phát tán những quan điểm, tư tưởng đối lập với quan điểm của Đảng như: đòi xét lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân, trả quân đội về cho Nhà nước, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng… Ba là, tuyên truyền chống phá các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Tập trung tiến hành những chiến dịch tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội trên internet, mạng xã hội là tuyên truyền các nội dung trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của quân đội. Thường xuyên theo dõi các hoạt động, diễn biến của quân đội để xuyên tạc đường lối chính trị, quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng còn thiết lập các trang web, các blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm phát tán tài liệu phản động và truyên truyền, nhào nặn, trộn lẫn thật – giả, tốt – xấu; phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội để vu cáo; tăng cường lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá quân đội. Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc các thông tin mới, làm mới các thông tin cũ, triệt để lợi dụng các thông tin về mặt trái, tiêu cực trong quân đội; những ý kiến, quan điểm sai lệch từ các nguồn tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng gắn với những bình luận chủ quan, bóp méo, xuyên tạc sự thật, thổi phồng gây “nhũng nhiễu” thông tin, kích động tâm lý đám đông nhằm tập hợp lực lượng, lôi kéo các thành phần chống đối tham gia. Đẩy mạnh hoạt động mua chuộc, móc nối, lôi kéo các phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bất mãn. Tạo dựng ra cái gọi là “sự đấu đá giữa các phe, cánh” tranh giành quyền lực để gây sự nghi kỵ, ngờ vực, gây chia rẽ, phá hoại lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trong quân đội luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ. Các cấp ủy đảng trong quân đội và toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng tham gia vào cuộc, đồng thời có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc quán triệt, triển khai thực hiện một số chủ trương, kết luận của Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục của một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, một số cơ quan chính trị các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về âm mưu, thủ đoạn, phương thức và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội còn hạn chế. Bảo vệ chính trị nội bộ có lúc, có nơi còn sơ hở, để lọt, lộ thông tin, tài liệu. Tình trạng vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội nghiêm trọng chưa giảm. Việc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội chưa thường xuyên, chưa đa dạng về hình thức và sức lan tỏa còn hạn chế. Một số đơn vị chưa chủ động trong nhận diện và đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, thù địch. Còn thiếu những hình thức và giải pháp cụ thể, có sức thuyết phục để xây dựng, củng cố niềm tin, phản bác những quan điểm sai trái, giải đáp những khúc mắc, băn khoăn, mâu thuẫn nảy sinh trong công cuộc đổi mới. Chưa phát huy hết vai trò của các lực lượng, phương tiện trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội. Việc cung cấp, cập nhật thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước và quân đội trên internet, mạng xã hội chưa thường xuyên…

Những hạn chế cơ bản trên chủ yếu xuất phát từ việc cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị ở một số đơn vị nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh còn chung chung, triển khai thực hiện chưa triệt để, thiếu kiểm tra đôn đốc. Một số bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh chuyên sâu chưa hoạt động thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhận thức có thời điểm, có nơi còn thiếu sâu sắc, thiếu nhạy bén, tính thuyết phục chưa cao. Còn biểu hiện bàng quang, thờ ơ trước các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch lan truyền trên internet, mạng xã hội. Ý thức tự giác, tích cực, chủ động và trách nhiệm tham gia vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch còn nhiều hạn chế. Nhiều vấn đề tư tưởng nảy sinh ở các đơn vị cơ sở chưa được giải quyết thấu đáo, kịp thời; trong phát ngôn, ứng xử với nhân dân của một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, gây phản cảm và bất bình trong nhân dân và dư luận. Một số cơ quan, đơn vị chấp hành quy chế, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, giữ bí mật quốc gia, bí mật quân sự chưa tốt; chấn chỉnh các sai phạm có lúc chưa kiên quyết, chưa kịp thời. Công tác nghiên cứu lý luận còn nhiều bất cập, chưa tạo cơ sở khoa học vững chắc cho đấu tranh phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái một cách hiệu quả. Chưa dự báo hết diễn biến phức tạp của tình hình, những vấn đề mới nảy sinh…

Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội chống phá cách mạng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ trong toàn quân. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng và có chiều sâu nhiệm vụ này, trước hết, cần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Tạo khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc, cũng như tăng sức “đề kháng” để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước… Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong quản lý bộ đội. Đẩy mạnh nghiên cứu làm sáng rõ cơ sở khoa học của đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự quốc phòng; luận giải thấu đáo, thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh…

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cấp thiết phải nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, trọng điểm sát với lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình trong từng thời kỳ, chống giáo điều, máy móc. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng như Hội đồng quân nhân, tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn… trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện mơ hồ, ngộ nhận, mất cảnh giác trước các nguồn thông tin xấu độc, phản động.

Ba là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, bảo vệ chính trị nội bộ của quân đội và Công an nhân dân để kịp thời nhận diện rõ những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác, thường xuyên rà soát, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung chống phá, các đối tượng viết bài (có tên thật hoặc nickname, bút danh); khai thác thông tin trên các trang web, blog, diễn đàn để xác định đối tượng sở hữu, quản lý, viết bài và đề xuất biện pháp đấu tranh, xử lý.

Bốn là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch. Quân đội nhân dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên internet, mạng xã hội. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Có thể thấy, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với quân đội ta cả trong hiện tại và tương lai. Việc thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam trên internet, mạng xã hội trong thời gian tới.

(Theo Tạp Chí Đảng Cộng Sản)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải